Cyfrowa Szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła" jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

"Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.”

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

 

Procedury wykorzystywania sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych ,,Cyfrowa  Szkoła” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

Założenia ogólne:
1. Sprzęt komputerowy otrzymany w ramach projektu ,,Cyfrowej Szkoła” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły i każdy może z niego korzystać na określonych w procedurach zasadach.
2. Ze sprzętu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
3. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.
4. Uczniowie podczas pracy zachowują spokój i powagę oraz utrzymują stanowisko pracy w należytym porządku.
5. Na stanowisku pracy nie wolno:
- spożywać posiłków, pić napojów,
- dotykać ekranu monitora.
6. Zabrania się:
- wprowadzania zmian w plikach systemu operacyjnego,
- usuwania istniejących plików,
- korzystania z własnych nośników informacji,
- kopiowania programów,
- przekonfigurowywania sprzętu.
7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.
8. Nieprawidłowości zauważone podczas pracy należy zgłosić nauczycielowi.

Zasady wykorzystywania sprzętu na zajęciach dydaktycznych:
1. Sprzęt wydawany jest na zajęcia przez upoważnioną do tego osobę w obecności nauczyciela.
2. Każdy uczeń ma przypisany stały numer komputera.
3. Podczas zajęć nauczyciel określa czas wykorzystania sprzętu.
4. Kończąc pracę z komputerem nie należy wymuszać zamknięcia systemu, lecz poczekać do zakończenia aktualizacji.
5. Po zajęciach sprzęt zwracany jest w obecności nauczyciela.
6. Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania uczniowie ustawiają się w kolejce i oddają komputery indywidualnie, bądź robi to tylko wyznaczona przez nauczyciela grupa uczniów.
7.  Jeżeli komputery będą wykorzystywane na następnej lekcji, wówczas na czas przerwy nauczyciel zamyka klasę.
8. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas zajęć należy zgłosić opiekunowi pracowni.

Zasady udostępniania sprzętu do domu
1.Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela wyznacza każdorazowo klasy, które zabierają sprzęt do domu.
2. Sprzęt, do czasu ukazania się podręczników elektronicznych, wydawany jest na weekendy lub dłuższe przerwy w zajęciach szkolnych.
3. Rodzice wypełniają raz na rok Deklarację wydaną przez wychowawcę klasy, tym  samym zobowiązują się do właściwego wykorzystania powierzonego dzieciom sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Cyfrowej Szkoły” i biorą za niego odpowiedzialność materialną.
4. Rodzice osobiście odbierają i zwracają sprzęt.
5. Rodzic, na własną odpowiedzialność, może każdorazowo upoważnić pisemnie dziecko do odbioru i zwrotu sprzętu.
6. Po odbiór sprzętu należy się zgłosić z wypełnioną deklaracją i upoważnieniem  w godzinach pracy biblioteki.
7. Każdy uczeń ma przypisany numer komputera, na którym pracuje i powinien go zapamiętać.
8. Powierzony sprzęt należy odebrać w wyznaczonym terminie i zwrócić OBOWIAZKOWO we wskazany dzień.
9. Wypożyczony komputer należy w domu naładować, ponieważ po zwrocie, podczas sprawdzania zadań domowych, komputery przez dwa dni nie będą doładowywane.
10. Zabrania się zacierania numerów na komputerach i ładowarkach.