Biblioteka

"Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra".

Henryk Sienkiewicz

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA:

 

poniedziałek - 7:45 - 13:45

wtorek - 7:45 - 13:45

środa - 7:45 - 13:45

czwartek - 7:45 – 13:45

piątek - 7:45 – 13:45

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

    Prawa i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni, zapamiętać godziny jej otwarcia i ich przestrzegać.
 3. W wypożyczalni należy zachowywać się kulturalnie.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek (także ich okładek).
 5. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić.
 6. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może zadąć zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu..

II    Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na (w tym jedną lekturę) na okres 2 tygodni.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przed upływem terminu zwrotu poprosić o jej prolongatę (przedłużenie) na kolejne dwa tygodnie.  

III   Poszanowanie książek

 1. Czytelnik przetrzymuje wypożyczone książki w okładce.
 2. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.
   

REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I   Korzystanie z czytelni

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Korzystający z czytelni podaje do ,,zeszytu czytelni” odpowiednie dane.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Do czytelni nie należy wnosić pokarmów i napojów, a korzystający ze zbiorów powinien mieć czyste ręce.
 5. Czytelnik winien dbać o ład i porządek.

II  Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 2. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 3. Czasopisma należy odnosić na ustalone miejsca.
 4. Za zgodą bibliotekarza uczeń może skorzystać z informacji zawartych w Internecie oraz zbiorach multimedialnych.

III  Poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma z których korzysta.
 2. Książek l czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
   

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 1. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać uczniowie znający podstawy obsługi komputera.
 2. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.
 3. Komputer można włączyć jedynie za zgodą nauczyciela – bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 4. Uczniowie podczas prac komputera zachowują spokój i powagę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 5. Przy komputerze mogą pracować jedynie dwie osoby.
 6. Czas korzystania z zasobów komputera ustala nauczyciel- bibliotekarz.
 7. Pierwszeństwo w korzystaniu z zasobów komputera i Internetu maja uczniowie przygotowujący się do zajęć szkolnych.
 8. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno:
  - pożywać posiłków, pic napojów;
  - dotykać ekranu monitora;
  - przesuwać sprzętu;
  - czytać i odrabiać lekcji
 9. Zabrania się:
  - wprowadzania zmian w plikach systemu operacyjnego;
  - usuwania istniejących plików;
  - korzystania z własnych nośników informacji;
  - kopiowania programów i gier;
  - przekonfigurowywania sprzętu.
 10. Podczas pracy z komputerem można korzystać z programów znajdujących się na dysku komputera, zbiorów multimedialnych biblioteki i zasobów Internetu.
 11. Z komputera można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 12. Uczniowie łamiący zasady regulaminu będą mieli zakaz korzystania ze sprzętu komputerowego i zostaną poproszeni o opuszczenie biblioteki.
 13. Nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 14. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.