KOMUNIKATY

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.   Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Miechowie, przy ul. M. Konopnickiej 13 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Annę Gawin.

List do Rodziców

,,Nikt nie rodzi się czytelnikiem, uczymy się tego w dzieciństwie”
List do Rodziców
(wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci)
Szanowni Państwo!
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

Informacja dla rodziców klas I

Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę  w klasie I w roku szkolnym 2014/2015

Szanowni Państwo!
Proszę nie kupować podręczników do klasy pierwszej.
Podręcznik zostanie dostarczony do szkoły przez MEN i we wrześniu przekazany do użytku dzieciom, będzie własnością szkoły. Zeszyty ćwiczeń i podręcznik do języka angielskiego zostaną zakupione przez szkołę i sfinansowane z dotacji MEN. Rodzice samodzielnie zaopatrują się w podręcznik do nauki religii.