Ocena jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

Wnioski wizytatorów ds. ewaluacji:
1. Nauczyciele systematycznie diagnozują i analizują umiejętności każdego ucznia. Na podstawie przeprowadzonych analiz określa się kierunki pracy z uczniem oraz modyfikuje działania zgodnie z potrzebami. Wdrażane wnioski z przeprowadzonych analiz przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
2. Udział Szkoły w wielu projektach edukacyjnych oraz indywidualna praca z uczniami przyczynia się do poszerzania ich wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, co potwierdzają liczne sukcesy uzyskiwane przez uczniów w konkursach.
3. Celowa i wielostronna współpraca Szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz z instytucjami nauki i kultury, sprzyja wzbogacaniu i uatrakcyjnianiu jej oferty edukacyjnej oraz wpływa na ich wzajemny rozwój.